Alofa Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Sales Operation

Alofa Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Sales Operation Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban liên quan để triển khai và đảm bảo tính tuân thủ quy trình và chỉ tiêu


Mô tả chi tiết công việc

- Xây dựng và triển khai các quy trình vận hành nội bộ và các chỉ tiêu đo lường hoạt động cho phòng kinh doanh cho phòng kinh doanh và các kênh đồng thời tổ chức và điều phối cuộc họp tác nghiệp kinh doanh.

- Đề xuất và thống nhất với Phòng Kinh Doanh về chỉ tiêu đo lường và cách thức đo lường: chỉ tiêu tính thưởng, KPIs mục tiêu​.

- Thông báo và hướng dẫn thực hiện các qui trình thuộc Phòng Kinh Doanh​.

- Điều phối cuộc họp Tác Nghiệp Kinh Doanh hàng tuần.

- Đại diện Phòng Kinh Doanh làm việc với các phòng ban khác đảm bảo qui định của công ty được tuân thủ​.

- Quản lý chuyên viên tác nghiệp thực hiện công việc hiệu quả, bao gồm thực thi các công cụ theo dõi, chuẩn bị cho cuộc họp hàng tuần,v.v.

* Thời gian làm việc: T2 - T7.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- 2-3 năm kinh nghiệm ở chức năng và lĩnh vực liên quan.

- Có năng lực tư duy và phân tích mạnh.

- Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban liên quan để triển khai và đảm bảo tính tuân thủ quy trình và chỉ tiêu..

- Có năng lực điều phối cuộc họp để giải quyết các vấn đề và đạt được sự đồng thuận từ các phòng ban.

- Có năng lực quản lý nhóm và đảm bảo việc thực thi hiệu quả.

ALOFA TUYỂN DỤNG